znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024
zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

znaki_strona_www-p2pjs159un8d7a9d1gde0eubvpeh9cb0ih98wtlrw2

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się TALIS 2024 zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa

Opis badania

TALIS (ang. Teaching and Learning International Survey) jest największym międzynarodowym projektem badawczym dotyczącym środowisk nauczania oraz warunków pracy nauczycieli i kadry kierowniczej szkoły. Badanie przeprowadzane jest cyklicznie od 2008 roku. Polska uczestniczyła w edycji TALIS 2008 i 2013. Do ostatniego cyklu badania w 2018 roku przystąpiło ćwierć miliona nauczycieli z 15 tys. placówek z 48 państw. W czwartej edycji – TALIS 2024 – biorą udział 54 kraje z 6 kontynentów. 

Cele badania TALIS 

Polityka edukacyjna oparta na faktach i merytoryczna debata publiczna na temat doskonalenia jakości edukacji, optymalizacji warunków do nauki i nauczania potrzebuje rzetelnych danych. Celem badania TALIS jest uzyskanie miarodajnych, reprezentatywnych, porównywalnych danych stanowiących podstawę do: 

  • opisu i analizy warunków nauczania i uczenia się;
  • tworzenia wskaźników pokazujących podobieństwa i różnice między systemami edukacji;
  • śledzenia trendów i zmian; 
  • formułowania rekomendacji dot. jakości edukacji i zawodu nauczyciela;
  • upowszechniania dobrych praktyk w zakresie warunków pracy nauczycieli i organizacji nauczania.  

Organizatorzy badania TALIS 

Badanie prowadzi Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) we współpracy z uczestniczącymi w nim krajami, międzynarodowym konsorcjum badawczym i licznymi partnerami, m.in. z Międzynarodówką Edukacyjną (Education International) zrzeszającą na poziomie międzynarodowym związki zawodowe nauczycieli, oraz z Komisją Europejską. 

Uczestnicy badania TALIS

Badanie jest prowadzone na reprezentatywnej próbie szkół. Badana populacja to nauczyciele i dyrektorzy szkół prowadzących nauczanie na poziomie 2 Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji – ISCED. W Polsce poziom ISCED 2 to klasy 5-8 szkoły podstawowej, zatem badanie prowadzone jest wśród nauczycieli klas 5-8 w szkołach podstawowych i dyrektorów tych szkół.  Aby zapewnić porównywalność danych z różnych systemów edukacji, badanie TALIS nie obejmuje niektórych typów szkół, np. szkół dla dorosłych, szkół specjalnych. Do badania TALIS 2024 w Polsce wylosowano 280 szkół podstawowych.

Narzędzia badawcze TALIS 

TALIS jest badaniem kwestionariuszowym. Dane są zbierane on-line. Opracowano oddzielne zestawy standaryzowanych pytań zamkniętych do poszczególnych modułów badania i grup respondentów – kwestionariusze. W Polsce są realizowane dwa moduły badania: moduł podstawowy, do którego przystępują dyrektorzy i nauczyciele, oraz badanie wiedzy pedagogicznej skierowane do nauczycieli. Każdy respondent (nauczyciel/dyrektor) uzupełnia tylko jeden kwestionariusz.

W module podstawowym gromadzone są informacje i opinie o organizacji oraz warunkach pracy nauczycieli i dyrektorów. Poruszane zagadnienia to m.in.: rozwój zawodowy, obowiązki i czas poświęcony na ich wykonanie oraz praktyka nauczania, zarządzanie szkołą i przywództwo edukacyjne oraz autonomia nauczycieli i  dyrektorów, satysfakcja zawodowa. Badanie wiedzy pedagogicznej koncentruje się na warsztacie pracy i eksperckiej wiedzy nauczyciela, niezależnej od nauczanego przedmiotu. Poruszane zagadnienia to m.in.:  procesy nauczania, uczenia się i oceniania, relacja pomiędzy wiedzą pedagogiczną a doświadczeniami i praktyką nauczania, tworzenie warunków do efektywnej nauki i nauczania.

Przebieg badania TALIS 

Badanie TALIS 2024 jest prowadzone w krajach półkuli północnej w terminie luty–kwiecień 2024, a w krajach półkuli południowej w terminie czerwiec–sierpień 2024. W tym okresie dyrektorzy wylosowanych szkół oraz wylosowani nauczyciele wypełniają kwestionariusze. W Polsce realizacja badania przypada na marzec 2024. Dostęp do kwestionariuszy jest możliwy tylko przy wykorzystaniu unikatowego, indywidualnego dla każdego respondenta loginu i hasła. Kwestionariusz można uzupełnić na dowolnym komputerze z dostępem do internetu. Szacowany czas jego wypełnienia to 45–60 min.

Poufność i ochrona danych w badaniu TALIS 

Lista szkół i nauczycieli uczestniczących w badaniu jest poufna, w tym nie jest udostępniana lokalnym i centralnym władzom oświatowym. Rygorystyczne procedury TALIS zakładają poufność zbieranych informacji oraz ich anonimizację. Dostęp do kwestionariuszy on-line jest chroniony indywidualnymi hasłami oraz numerami identyfikacyjnymi przekazywanymi bezpośrednio każdemu nauczycielowi i dyrektorowi w zabezpieczonych kopertach. Personel danej szkoły nie ma dostępu do odpowiedzi udzielonych przez swoich pracowników. Ani nauczyciele, ani dyrektorzy szkół nie mogą być zidentyfikowani na podstawie wyników badania dostępnych w domenie publicznej. Wyniki nie mogą być wykorzystane do oceny pracy szkoły lub jej poszczególnych pracowników.

Publikacja wyników badania TALIS 

Międzynarodowe i krajowe raporty z badania TALIS 2024 zostaną opublikowane w 2025 r. i 2026 r. Wyniki badania są dostępne wyłącznie jako zbiorcze zestawienia statystyczne bez możliwości identyfikacji osób, szkół, gmin. Wyniki służą do prezentacji sytuacji w danym kraju, więc dane są agregowane na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.